opinia sądowa biegłego z zakresu informatyki

Zadaniem biegłego z zakresu informatyki jest przeprowadzenie ekspertyzy, czyli badania, a następnie wydanie opinii – ustnej bądź pisemnej. W celu wydania opinii organ procesowy udostępnia biegłemu akta sprawy oraz zabezpieczony materiał dowodowy, w zakresie niezbędnym do jej wydania. O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego organ wydaje postanowienie, w którym wskazuje m.in. przedmiot i zakres ekspertyzy oraz w miarę potrzeby szczegółowe pytania.
Od biegłego oczekuje się przede wszystkim obiektywizmu oraz zachowania podczas badania najwyższej staranności oraz profesjonalizmu. Zastosowanie profesjonalnych rozwiązań sprzętowo–technicznych uniemożliwia zanieczyszczenie przekazanych do badania danych cyfrowych i zapewnia niezmienność zawartości materiału dowodowego w każdej fazie prowadzonych prac badawczych.
Rolą biegłego z zakresu informatyki jest rzetelne i jednoznaczne przedstawienie sytuacji zastanej na elektronicznym nośniku danych

opinia prywatna z zakresu informatyki

Możliwe jest zastosowanie owoców badań informatyki śledczej w procesie cywilnym. Zakres badań prowadzonych w ramach informatyki śledczej jest niezwykle szeroki, a analiza specjalisty nie musi ograniczać się wyłącznie do spraw prowadzonych w ramach postępowania karnego. Usługi informatyki śledczej można wykorzystać z powodzeniem także w postępowaniu cywilnym, to znaczy: zapis monitoringu, nieuczciwy pracownik lub pracodawca, kradzież danych przez konkurencję, sprawy rozwodowe. A także w sprawach z zakresu prawa pracy, gdzie często jest stawiany zarzut wykasowania danych przez pracownika przed zakończeniem stosunku pracy.

Recenzja ekspertyzy przedstawionej przez stronę przeciwną. Anty-Opinia

Możliwy jest scenariusz, że na wniosek strony przeciwnej, specjalista z zakresu informatyki wydał opinię niedbale bez zachowania podstawowych zasad, które wynikają ze stosownych ustaw. Dalej możliwe jest także zanieczyszczenie przekazanego do badań materiału, czy to w trakcie zatrzymania/zabezpieczania lub w czasie jego badania.
W takim przypadku możliwe jest odniesienie się do tak sporządzonej opinii z zakresu informatyki, po konsultacji ze specjalistą z zakresu informatyki śledczej, który może wydać opinię prywatną jako recenzję tej wspomnianej opinii/ekspertyzy.